Zajem in pretvorba gradiva v digitalno obliko

22. 12. 2020

Kratkoročna in dolgoročna hramba

Ob izvajanju ZVDAGA sta se v povezavi z izvajanjem hrambe gradiva izoblikovala dva izraza kratkoročna in dolgoročna hramba, katerih pomen je treba uvodoma pojasniti. A) Kratkoročna hramba Izraza kratkoročna hramba ne srečamo v ZVDAGA in UVDAG, v ETZ1 pa je kratkoročna hramba omenjena predvsem zato, da se poudarijo razlike ...
22. 12. 2020

Kaj morate vedeti o zajemu in pretvorba gradiva v digitalno obliko

Eden temeljnih ciljev pripravljavcev ZVDAGA je bila ureditev postopkov pretvarjanja gradiva iz ene oblike zapisov v drugo, še posebno postopek digitalizacije. Pri zapisovanju določil, ki urejajo to področje v zakonu, pa so bili ne povsem natančno uporabljeni izrazi »zajem«, »zajeto gradivo« in »pretvorba«, podobno se je ponovilo tudi v podzakonskih ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 12. 2020

Temeljne značilnosti postopkov zajema in pretvorbe

Ne glede na to, katerega od prej naštetih postopkov izvajamo, imajo ti pomembne skupne lastnosti, ki so ključne za pravilnost in učinkovitost izvedbe postopka. Nedvoumno morajo biti znani cilji postopka (minimalne zahteve za uspešnost izvedbe), izvajalci postopka (delovna mesta) in potek postopka (zaporedje aktivnosti v postopku). Organizacija vse navedeno v ...
22. 12. 2020

Priprava gradiva na zajem v digitalno obliko

Gradivo, ki ga želimo prenesti iz papirne v digitalno obliko, mora biti urejeno, popisano in ustrezno označeno. Ob tem mora biti določen ustrezen minimalni nabor metapodatkov, ki nam bo omogočal funkcionalni priklic oziroma uporabo gradiva v digitalni obliki tako, kot je določeno v zahtevah naročnika postopka.{{Priprava gradiva na zajem ...
22. 12. 2020

Postopek zajemanja gradiva v digitalno obliko

Postopek zajemanja mora biti urejen tako, da je zagotovljena zanesljiva pretvorba.1 Z drugimi besedami to pomeni zagotavljanje celovitosti vsebine zajetega gradiva, avtentičnosti in uporabnosti. V ta namen je treba zagotoviti izvajanje ustreznega števila kontrol in dokumentiranje izvedbe postopka. Pri vsakem izmed konkretnih postopkov zajemanja v digitalno obliko mora biti ...
22. 12. 2020

Zunanji izvajalec v postopkih zajema in pretvorbe gradiva v digitalno obliko

Postopek zajema gradiva v digitalno obliko ali tudi pripravo gradiva na zajem lahko prepustimo zunanjemu izvajalcu. To je posebno pogosto in učinkovito pri večjih količinah gradiva, pri posebnih vrstah gradiva (veliki formati, zapisi na pavs papirju ipd.). Smotrnost takega najema storitve nam pokažejo rezultati priprave na zajem in hrambo. (Podrobneje ...
22. 12. 2020

Na kaj moramo biti pozorni pri zajemu in hrambi različnih tipov gradiva v digitalni obliki

Pri poslovanju ustvarjamo različne tipe gradiva v digitalni obliki, kot so besedilni (ali tekstovni) dokumenti, elektronska pošta, spletni dokumenti, zvočni dokumenti, grafični dokumenti, film, video in mešani dokumenti. Kasnejša učinkovita hramba tega gradiva (zagotovljene morajo biti dostopnost, uporabnost, celovitost in avtentičnost gradiva) pa je izpostavljena različnim tveganjem, med njimi najbolj ...
22. 12. 2020

Dolgoročna e-hramba gradiva z zagotavljanjem njegove celovitosti in avtentičnosti

Med osnovna načela e-hrambe je vključena tudi zahteva po vzdrževanju celovitosti in avtentičnosti gradiva za celotno obdobje njegove hrambe. Nespremenljivost in celovitost gradiva oz. reprodukcije njegove vsebine je treba zagotavljati verodostojno in preverljivo, zagotavljati pa je treba tudi dokazljivost njegovega izvora (avtentičnosti). Sama narava gradiva v digitalni obliki dopušča razmeroma ...