Ustvarjalci arhivskega gradiva

22. 12. 2020

Izzivi sodobne organizacije pri upravljanju gradiva

Živimo v času hiperprodukcije informacij, ko v neverjetni hitrosti njihovih potovanj poskušamo še pravočasno uloviti in ohraniti zase dragocene. Kaj bomo storili, da se ne izgubimo v nepregledni množici informacij, v kateri najraje poniknejo prav tiste, ki jih najbolj potrebujemo za dosego poslovnih ciljev, za zagotovitev svoje pravne varnosti ali ...
22. 12. 2020

Kdo so ustvarjalci arhivskega gradiva

Arhivi in arhivsko gradivo so pričevalci in poročevalci nekega časa in življenja. Temeljno poslanstvo arhivov je trajno in celovito izvajanje varstva arhivskega gradiva. To poslanstvo se uresničuje v nalogah, ki jih opredeljuje arhivska področna zakonodaja. Med nalogami, ki jih našteva ZVDAGA1, so tudi: vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih ...
22. 12. 2020

Register ustvarjalcev javnega arhivskega gradiva -- REGUST

Zakonodajalec je arhivom naložil obveznost vodenja registra javnopravnih oseb, političnih strank in zasebnopravnih oseb, ki so pridobile status delovanja v javnem interesu1, ali povezano z eno besedo ustvarjalcev. {{Register ustvarjalcev javnega arhivskega gradiva}} Vodenje registra ustvarjalcev je obveznost vsakega arhiva za tiste ustvarjalce, za katere je pristojen. Register ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 12. 2020

Vpis v register

Pridobivanje podatkov, ki so sestavni del registra ustvarjalcev javnega arhivskega gradiva, je opredeljeno v nalogah arhivov. Ti podatke pridobijo iz drugih uradnih evidenc oziroma na podlagi podatkov iz Poslovnega registra Slovenije in v sodelovanju z Agencijo za javnopravne evidence in storitve ter ministrstvom, pristojnim za javno upravo. Ustvarjalce, za katere ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 12. 2020

Sodelovanje s pristojnimi arhivi

Sodelovanje ustvarjalcev javnega arhivskega gradiva s pristojnimi arhivi je proces, ki traja ves čas delovanja ustvarjalca in nastajanja dokumentarnega gradiva skoraj v vseh fazah poslovanja. Na začetku pri pripravi pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega, pri sporočanju vseh potrebnih podatkov arhivu za vodenje evidenc, pri izročanju arhivskega ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike