Notranja organizacija, vloge in usposobljenost osebja

21. 12. 2020

Notranja organizacija in vloge

ETZ določajo, da morata biti zajem in hramba gradiva v elektronski obliki podprta z ustrezno organizacijo, ki mora omogočati: visoko stopnjo urejenosti v organizaciji (postavljene usmeritve, pravila in postopki), kompetentnost in dodatno usposobljenost zaposlenih za delo z informacijsko opremo, splošno zavedanje vseh zaposlenih o pomenu varstva informacij in dosledno izvajanje ...
21. 12. 2020

Usposobljenost zaposlenih, ki delajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom

Pogoji za zaposlene pri javnopravni osebi Na podlagi 39. člena ZVDAGA morajo javni uslužbenci, ki delajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom javnopravnih oseb in morajo na podlagi zakona predajati arhivsko gradivo pristojnim arhivom, imeti najmanj srednjo izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti pri pristojnih arhivih. Podrobnejša merila glede strokovne usposobljenosti ...