Zakonodaja, ki obravnava osebne, tajne in zaupne podatke

27. 9. 2022

Zakonodaja, ki obravnava osebne, tajne in zaupne podatke

A) Zavarovanje osebnih podatkov, dostopnost in roki hrambe Pri poslovanju vsake organizacije nastajajo tudi podatki, ki se nanašajo na posameznika, torej osebni podatki in ti so še posebej občutljivi. To ne nazadnje dokazuje tudi dejstvo, da imamo v Sloveniji za varovanje osebnih podatkov sprejet samostojen Zakon o varstvu osebnih podatkov ...
22. 12. 2020

O varstvu tajnosti, zasebnosti in varstvo osebnih podatkov

Pri poslovanju, odvisno od dejavnosti posamezne organizacije, nastajajo tudi podatki zaupne narave. V grobem jih lahko razvrstimo v: tajne podatke, ki se nanašajo na državno in javno varnost, obrambo, zunanje zadeve ali obveščevalno in varnostno dejavnost države ter njene gospodarske interese, podatke poslovne in davčne skrivnosti ter osebne podatke. Za ...
21. 12. 2020

Zavarovanje tajnih in zaupnih podatkov na nacionalni ravni

Podobno kot varovanje osebnih podatkov je s posebnim zakonom19 urejeno tudi zavarovanje tajnih in zaupnih podatkov, ki so pomembni za nacionalno varnost. Tajni podatek: pojem »tajni podatek« se v glavnem uporablja v javni upravi in je lahko glede na možne škodljive posledice za varnost države ali za njene politične ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 12. 2020

Zavarovanje osebnih podatkov, dostopnost in roki hrambe

A) Zavarovanje osebnih podatkov, dostopnost in roki hrambe Pri poslovanju vsake organizacije nastajajo tudi podatki, ki se nanašajo na posameznika, torej osebni podatki in ti so še posebej občutljivi. To ne nazadnje dokazuje tudi dejstvo, da imamo v Sloveniji za varovanje osebnih podatkov sprejet samostojen Zakon o varstvu osebnih podatkov ...
21. 12. 2020

Področje davčnega poslovanja

Posebna skupina zaupnih podatkov pa so podatki, ki izhajajo iz davčnega poslovanja. Zakon o davčnem postopku26 določa, da se vsi podatki zavezancev za davek obravnavajo kot davčna tajnost, in nalaga davčnim organom, da jih varujejo kot zaupne podatke. Ukrepi in postopke za varovanje davčne tajnosti pri davčnem organu podrobneje ...
21. 12. 2020

Področje zasebnega sektorja (gospodarstvo)

V prejšnjem odstavku smo govorili o zaupnih oz. tajnih podatkih v zvezi z javno upravo in nacionalno varnostjo, vendar ne smemo pozabiti, da tudi v zasebnem sektorju obstajajo podatki zaupne narave. Zakon o gospodarskih družbah23, ki ureja poslovanje zasebnega sektorja, določa, da se za poslovno skrivnost24 štejejo ...
21. 12. 2020

Še nekaj drugi predpisov, ki obravnavajo zaupne podatke

Zakon o elektronskih komunikacijah, ki med drugim ureja pogoje za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij, zaščito tajnosti in zaupnosti elektronskih komunikacij ter hrambo podatkov o prometu elektronskih komunikacij; Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP-UPB2/ (Ur. l. RS, št. 24/2006); Zakon o kazenskem postopku /ZKP-UPB2/ (Ur. l. RS, št. 96/2004). Zakon ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 12. 2020

Varstvo osebnih podatkov v času epidemije COVID-19

a) Varstvo osebnih podatkov pri izobraževanju na daljavo Pri obdelavi osebnih podatkov otrok za namene izvajanja izobraževanja na daljavo je uvodoma treba poudariti, da privolitev posameznika (oziroma zakonitega zastopnika otroka) ni ustrezna oziroma primerna pravna podlaga, po kateri naj bi takšna obdelava osebnih podatkov potekala. Bistveno je namreč, da ...