Upravljanje dokumentarnega gradiva v posameznih panogah in področjih

23. 12. 2021

Upravljanje dokumentarnega gradiva in njegova hramba v upravnem poslovanju organov javne uprave in osebah javnega prava, ki izvajajo upravne naloge

UREDBA O UPRAVNEM POSLOVANJU – kaj prinašajo novega njene spremembe v oktobru leta 2021 Kratka zgodovina Uredbe o upravnem poslovanju Prva Uredba o upravnem poslovanju (v nadaljevanju UUP) je bila sprejeta pred že petnajstimi leti, natančneje februarja 2005, v veljavo pa je stopila mesec kasneje, to je 4. marca 2005. ...
22. 12. 2020

Enotni klasifikacijski načrt za samoupravne lokalne skupnosti

V sredini devetdesetih let 20. stoletja je državna oblast izvedla reorganizacijo državne uprave. Skupščine občine kot temeljne družbenopolitične skupnosti so bile konec leta 1994 ukinjene, namesto njih pa so se uvedle upravne enote kot državni upravni organ in občine kot organi lokalnih skupnosti. Z ukinitvijo skupščin občin so del upravnih ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 12. 2020

Dokumentarno in arhivsko gradivo v gospodarskih družbah

Definicija javnopravne osebe Državni arhivi so po Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A, 2014) pristojni hraniti in varovati arhivsko gradivo javnopravnih oseb, ki nastaja pri njihovem poslovanju. ZVDAGA-A podaja definicijo javnopravne osebe v 2. členu: »»javnopravne osebe« so za potrebe tega zakona državni organi, samoupravne lokalne ...
22. 12. 2020

Hramba zdravstvene dokumentacije in dostop do dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta po ZAGOPP

Arhivsko gradivo je dokumentarno gradivo1, ki ima trajen pomen za zgodovino, druge znanosti in kulturo ali trajen pomen za pravni interes pravnih in fizičnih oseb. Med temeljnimi načeli v Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih - ZVDAGA2 je zapisano tudi, da je arhivsko gradivo ...
22. 12. 2020

Enotni klasifikacijski načrt za vzgojo in izobraževanje

V šolstvu uporabljamo vseh devet razredov. Razredi od 0 do 5 in od 7 do 9 imajo le trimestne številke - tri nivoje, ki se uporabljajo za označevanje ali odlaganje dokumentov posamezne vzgojno-izobraževalne institucije. Razred 6 je razdelan na četrtem in petem nivoju. Nivoji Primer členitve razreda 0 na tretjem ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 12. 2020

Arhiviranje in varstvo osebnih podatkov pri dokumentaciji v kadrovski službi

UvodPri sklepanju in med trajanjem delovnega razmerja nastane veliko zapisov, ki je povezana z delovnim razmerjem in kandidatom oziroma delavcem.Podatki se hranijo večinoma v elektronski obliki – bodisi v bazah kadrovskega informacijskega sistema ali v sistemu elektronskega arhiva, še vedno pa je velika večina zapisov v listinski obliki ...