Registracija ponudnika opreme in storitev

22. 12. 2020

Kje in kako se ponudnik registrira

Protokol postopka registracije (glej Sliko 2): zahteva za registracijo, pregled vloge, odločba o registraciji, vpis v register ponudnikov opreme in storitev Slika 2: Postopek registracije ponudnika opreme in storitev Vložitev zahteve za registracijo ponudnika Zahteva za registracijo bodočega ponudnika strojne in programske opreme, storitev zajema in e-hrambe ter spremljevalnih storitev ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 12. 2020

Kdo se mora registrirati kot ponudnik opreme in storitev

Pomembno: Pri Arhivu RS se morajo registrirati tiste pravne ali fizične osebe1, ki na trgu ponujajo storitve zajema in hrambe dokumentov v elektronski obliki oziroma spremljevalne storitve ter opremo (strojno ali programsko) za izvajanje teh storitev. Ponudniki morajo svojo dejavnost prijaviti Arhivu RS najmanj osem dni pred začetkom ...
21. 12. 2020

Takse in drugi stroški registracije ponudnika

Za registracijo mora vlagatelj zahtevka v skladu z Zakonom o upravnih taksah1 plačati upravno takso, in sicer v višini 22,60 evra. Plača lahko na naslednji način: na račun 01100-1000315637, model 11, sklic 35130-7111002 (obvezno!), Pomembno: Registracija ponudnika opreme in storitev za zajem in e-hrambo stane 22,60 evra. Arhiv RS ...
21. 12. 2020

Kako spremeniti registracijo ponudnika

Kakršno koli spremembo bistvenih podatkov v vlogi ali v priloženi dokumentaciji mora registrirani ponudnik v pisni ali elektronski obliki prijaviti Arhivu RS praviloma osem dni pred spremembo, vendar najpozneje v petnajstih dneh po spremembi. To stori tako, da vloži zahtevek o registraciji, v katerem navede spremembe glede na že podeljeno ...
21. 12. 2020

Nadzorni in pritožbeni organ v postopku registracije ponudnika opreme in storitev

Vlagatelj zahtevka za registracijo ima v postopku registracije pravico do pritožbe oziroma ugovora zoper odločbo ali sklep Arhiva RS. Vložiti jo mora na Ministrstvo RS za kulturo1 v petnajstih dneh po prejemu odločitve. Ob vložitvi pritožbe mora v skladu z Zakonom o upravnih taksah plačati upravno takso, in sicer ...
21. 12. 2020

Sankcije za ponudnika opreme in storitev

Za ponudnike opreme oziroma storitev za zajem in e-hrambo gradiva, ki se ne registrirajo tako, kot to določa ZVDAGA, so predvidene sankcije[^20], in sicer: pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik se kaznuje z globo od 2000 do 5000 evrov (83. člen ZVDAGA); odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika, državnega ...