Arhivsko gradivo

22. 12. 2020

Kaj je arhivsko gradivo

Če so dokumentarno gradivo vsi zapisi, ki nastanejo pri poslovanju (tako izvirni kot reproducirani, prejeti ali ustvarjeni, ne glede na obliko in način zapisa ter njegov namen), je arhivsko tisti njegov del, ki ima trajen pomen za zgodovino, druge znanosti in kulturo ali trajen pomen za pravni interes pravnih in ...
22. 12. 2020

Vrednotenje (valorizacija) dokumentarnega gradiva pri določanju arhivskega gradiva

Arhivi morajo za posameznega ustvarjalca določiti, katero dokumentarno gradivo, ki pri njem nastaja, ima lastnosti arhivskega gradiva. Za to odločitev morajo poprej opraviti kompleksno delo vrednotenja gradiva, pri katerem ima sodelovanje z ustvarjalcem pomembno vlogo, saj so za kakovostno ovrednotenje nujne zadostne informacije. Poznavanje ustvarjalca in upoštevanje arhivske stroke ...
22. 12. 2020

Odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva

Odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega poteka pri ustvarjalcu gradiva po »navodilu za odbiranje«, ki ga je na podlagi vrednotenja gradiva izdelal in izdal pristojni arhiv. Pred začetkom odbiranja mora ustvarjalec (kljub prej izdanemu navodilu) o tem obvestiti arhiv, da dobi potrebna dodatna navodila. Pri odbiranju se namreč pogosto rada pojavijo ...
22. 12. 2020

Postopek izročanja arhivskega gradiva pristojnemu javnemu arhivu

Po opravljenem vrednotenju dokumentarnega gradiva, določitvi arhivskega gradiva v navodilu za odbiranje in opravljenem odbiranju z dodatnimi navodili arhiva ustvarjalec javnega arhivskega gradiva izroči to gradivo zanj pristojnemu javnemu arhivu - pristojnemu regionalnemu arhivu ali državnemu Arhivu RS (kadar gradivo izroča organizacija državnega pomena) - pristojnost je razvidna v veljavnem ...
22. 12. 2020

Arhivsko gradivo pri zasebnikih

Arhivska zakonodaja obravnava arhivsko gradivo, ki nastaja pri pravnih osebah zasebnega prava, na dva načina: kot zasebno arhivsko gradivo1 in kot javno arhivsko gradivo2. Kot javno arhivsko gradivo definira tisto arhivsko gradivo, ki se odbere iz dokumentarnega gradiva javnopravnih oseb, pri čemer se za definicijo javnopravnih oseb ...