Arhivska zakonodaja

23. 6. 2021

Zakon o spremembi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (v nadaljevanju novela ZVDAGA-A) je najprej sprejela Vlada RS, po predpisani parlamentarni proceduri pa 28. 1. 2014 še Državni zbor RS. Še isti dan, ko ga je potrdil Državni svet RS, je bila vložena pobuda ...
22. 12. 2020

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih /ZVDAGA/

Predvsem zaradi razvoja elektronskega poslovanja v javni upravi in zasebni sferi ter posledično potrebe po urejeni in v skladu s tehničnimi standardi učinkoviti hrambi dokumentarnega in arhivskega gradiva v elektronski obliki (pa naj gre za gradivo, ki je nastalo v izvirno elektronski obliki oziroma je bilo skenirano iz drugih oblik) ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 12. 2020

Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva /UVDAG/

Dne 27. 7. 2017 je Vlada Republike Slovenije sprejela novo Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (v nadaljevanju: UVDAG) ter jo objavila v Uradnem listu RS št. 42/2017 z dne 4. 8. 2017. UVDAG je začela veljati 10. septembra 2017, v uporabi pa je od 1. januarja 2018 in ...
22. 12. 2020

Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki

1 PRAVNE PODLAGE PRAVILNIKA V Sloveniji je področje dolgoročne hrambe gradiva v digitalni obliki tudi pravno urejeno, in sicer od leta 2006 s sprejetjem Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih1 (v nadaljevanju: ZVDAGA), ki je bil noveliran leta 2014. Zakonska določila podrobneje opredeljuje Uredba o ...
22. 12. 2020

Uredba o upravnem poslovanju - kaj prinašajo novega njene spremembe v februarju leta 2020

Kratka zgodovina Uredbe o upravnem poslovanjuPrva Uredba o upravnem poslovanju (v nadaljevanju UUP) je bila sprejeta pred zdaj že petnajstimi leti, natančneje februarja 2005, v veljavo pa je stopila mesec kasneje, to je 4. marca 2005.Pravna podlaga: 19. in 63. člen Zakona o splošnem upravnem postopku[1] in 7. ...
22. 12. 2020

Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi

Upravno poslovanje organov državne uprave, organov samoupravnih lokalnih skupnosti ter drugih pravnih in fizičnih oseb (v nadaljevanju organi), če na podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne naloge, ureja Uredba o upravnem poslovanju1 (v nadaljevanju uredba), njena zadnja različica je stopila v veljavo 17. aprila 2018. Z uredbo je ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 12. 2020

Drugi predpisi

Poleg že omenjenih predpisov je na podlagi ZVDAGA izšlo še nekaj pravilnikov: Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur.l. RS, št. 66/2016) (deveti odstavek 39. člena in 2. točke 89. člena ZVDAGA) Določa podrobnejše pogoje za strokovno usposobljenost in preizkus strokovne usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb, ki upravljajo ...