Arhivska zakonodaja

22. 12. 2020

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih /ZVDAGA/

Predvsem zaradi razvoja elektronskega poslovanja v javni upravi in zasebni sferi ter posledično potrebe po urejeni in v skladu s tehničnimi standardi učinkoviti hrambi dokumentarnega in arhivskega gradiva v elektronski obliki (pa naj gre za gradivo, ki je nastalo v izvirno elektronski obliki oziroma je bilo skenirano iz drugih oblik) ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 12. 2020

Zakon o spremembi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (v nadaljevanju novela ZVDAGA-A) je najprej sprejela Vlada RS, po predpisani parlamentarni proceduri pa 28. 1. 2014 še Državni zbor RS. {{Vsebina ZVDAGA-A}}Še isti dan, ko ga je potrdil Državni svet RS, je bila vložena ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 12. 2020

Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva /UVDAG/

Dne 27. 7. 2017 je Vlada Republike Slovenije sprejela novo Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (v nadaljevanju: UVDAG) ter jo objavila v Uradnem listu RS št. 42/2017 z dne 4. 8. 2017. UVDAG je začela veljati 10. septembra 2017, v uporabi pa je od 1. januarja 2018 in ...
22. 12. 2020

Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki

1 PRAVNE PODLAGE PRAVILNIKA V Sloveniji je področje dolgoročne hrambe gradiva v digitalni obliki tudi pravno urejeno, in sicer od leta 2006 s sprejetjem Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih1 (v nadaljevanju: ZVDAGA), ki je bil noveliran leta 2014. Zakonska določila podrobneje opredeljuje Uredba o ...
22. 12. 2020

Uredba o upravnem poslovanju - kaj prinašajo novega njene spremembe v februarju leta 2020

Kratka zgodovina Uredbe o upravnem poslovanjuPrva Uredba o upravnem poslovanju (v nadaljevanju UUP) je bila sprejeta pred zdaj že petnajstimi leti, natančneje februarja 2005, v veljavo pa je stopila mesec kasneje, to je 4. marca 2005.Pravna podlaga: 19. in 63. člen Zakona o splošnem upravnem postopku[1] in 7. ...
22. 12. 2020

Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi

Upravno poslovanje organov državne uprave, organov samoupravnih lokalnih skupnosti ter drugih pravnih in fizičnih oseb (v nadaljevanju organi), če na podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne naloge, ureja Uredba o upravnem poslovanju1 (v nadaljevanju uredba), njena zadnja različica je stopila v veljavo 17. aprila 2018. Z uredbo je ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 12. 2020

Drugi predpisi

Poleg že omenjenih predpisov je na podlagi ZVDAGA izšlo še nekaj pravilnikov: Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur.l. RS, št. 66/2016) (deveti odstavek 39. člena in 2. točke 89. člena ZVDAGA) Določa podrobnejše pogoje za strokovno usposobljenost in preizkus strokovne usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb, ki upravljajo ...