Certifikacija opreme in storitev

22. 12. 2020

Certifikacija storitev zajema in e-hrambe ter spremljevalnih storitev

Certifikacija storitev zajema in e-hrambe ter spremljevalnih storitev (v nadaljevanju: storitve) se lahko podeli1 na podlagi že certificirane strojne in programske opreme ali pa se certifikacija za strojno in programsko opremo podeli v okviru storitev. V drugem primeru certifikacija strojne in programske opreme velja le v okviru certificirane ...
22. 12. 2020

Certifikacija programske opreme

Zelo velik vpliv na varno upravljanje dokumentarnega in arhivskega gradiva v vsem njegovem življenjskem ciklu (od nastanka do arhiviranja ali uničenja) ima tudi programska oprema. ZVDAGA in podrejeni predpisi določajo pogoje in zahteve, ki jih mora izpolnjevati ta programska oprema, če jo uporabljajo ustvarjalci arhivskega gradiva, pristojni arhivi in ponudniki, ...
22. 12. 2020

Korak za korakom do certifikacije

V SplPA je opisan celoten postopek certifikacije, od vložitve zahtevka do pridobitve sklepa o certifikaciji (certifikat) in kasnejšega vzdrževanja certifikacije: vložitev zahteve, pregled vložene zahteve, določitev višine nadomestila za certifikacijo in stroškov certifikacijskega postopka, sklenitev pogodbe o izvajanju certifikacije, odločevalni postopek, ki ga izvajajo pooblaščene osebe, odločitev Arhiva RS o ...
21. 12. 2020

Kaj so certifikacija in splošni pogoji

Za zagotovitev višjega nivoja varnosti in zanesljivosti delovanja sistemov za zajem in e-hrambo gradiva ter ustreznega nivoja zagotavljanja storitev uvaja ZVDAGA še dodaten instrument, in sicer certifikacijo1. Registriran ponudnik lahko certificira določeno strojno in programsko opremo, katere namen je v celoti ali delno omogočiti zajem ali e-hrambo gradiva ...
21. 12. 2020

Drugi splošni pogoji za izvajanje certifikacije

Obveznosti ponudnika in Arhiva RS Ponudnik, ki pridobi certifikacijo za opremo oziroma storitve, ki jih ponuja na trgu, mora za čas veljavnosti certifikacije v celoti izpolnjevati zahteve in upoštevati priporočila Arhiva RS, da bo ravnal v skladu s predpisi, pravili stroke, pogodbo o izvajanju certifikacije in SplPA. Pooblaščenim osebam Arhiva ...
21. 12. 2020

Certifikacija strojne opreme

Temelj zagotavljanja varnega zajema in e-hrambe gradiva je strojna oprema, torej tista fizična, mehanska in električna oprema informacijsko-komunikacijske narave, ki je celovit sistem ali specifični sestavni del sistema, namenjen ali ozko povezan z zajemom in e-hrambo gradiva in s tem povezanimi opravili. V to skupino sodijo predvsem strežniki, diskovna polja, ...