Drugi predpisi

22. 12. 2020 | Avtor: dr. Tatjana Hajtnik

Poleg že omenjenih predpisov je na podlagi ZVDAGA izšlo še nekaj pravilnikov:

Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur.l. RS, št. 66/2016) (deveti odstavek 39. člena in 2. točke 89. člena ZVDAGA)

Določa podrobnejše pogoje za strokovno usposobljenost in preizkus strokovne usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom ter delavcev ponudnikov storitev, ki opravljajo dela zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki ter spremljevalnih storitev, ter potek in vrednotenje obveznega pridobivanja dodatnega strokovnega znanja delavcev. Določeni so tudi sestava in oblikovanje komisij za preizkus strokovne usposobljenosti, način opravljanja preizkusov in vodenje evidenc o preizkusih.

Pravilnik o določitvi nadomestila stroškov uporabe, konserviranja in restavriranja arhivskega gradiva in hrambe zasebnega arhivskega gradiva v arhivih, ki opravljajo arhivsko javno službo (Ur. l. RS, št. 75/2017)

Določa materialne in druge stroške arhivov, ki nastajajo pri uporabi arhivskega gradiva, zavezance za plačilo uporabe arhivskega gradiva in način plačila. Veljavnost uporabe od 6.1.2018.

Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi (Ur. l. RS, št. 49/2019)

Določa osnove za določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva za organe državne uprave, uprave samoupravnih lokalnih skupnosti ter pravne in fizične osebe, kadar na podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne naloge, z orientacijskimi roki hranjenja dokumentarnega gradiva. Določeni so tudi orientacijski časovno opredeljeni roki hranjenja trajnega dokumentarnega gradiva organov, ki se uporabljajo, dokler trajnemu gradivu ne prenehajo vse pravne in dejanske posledice, ki izhajajo iz gradiva, ali kadar trajno gradivo nima več nikakršnega pravnega in dejanskega učinka.

Pravilnik o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva (Ur. l. RS, št. 33/2017)

Ureja organizacijo pripravništva in usposabljanja na področju varstva arhivskega gradiva, izpitni predmetnik in potek strokovnega izpita, ki je pogoj za pridobitev strokovnega naziva na področju varstva arhivskega gradiva. Pravilnik določa tudi vrste in pogoje za pridobitev ter postopek pridobivanja strokovnih nazivov posameznikov, ki opravljajo delo na področju varstva arhivskega gradiva.

Poznamo še vrsto drugih predpisov, ki se bolj ali manj ukvarjajo z upravljanjem dokumentarnega gradiva:

Uredba o upravnem poslovanju /UUP/ (Uradni list RS, št. 9/18 in 14/20)

Ureja upravno poslovanje, ki obsega delovni in poslovni čas ter uradne ure, uporabo prostorov in opreme, upravljanje dokumentarnega gradiva, komunikacijo s strankami in drugimi javnostmi, izvajanje uradnih dejanj, poslovanje v jezikih narodnih skupnosti in nadzor nad izvajanjem te uredbe. Velja za organe državne uprave, uprave samoupravnih lokalnih skupnosti ter druge pravne in fizične osebe, kadar na podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne naloge, če ni s to uredbo in z drugimi predpisi drugače določeno. Osnovno izhodišče uredbe je, da mora biti vsako delo organov, kadar opravljajo upravne naloge, dokumentirano z ustreznim pisnim zapisom: dokumentom, zaznamkom ali pisarniško odredbo, tako da je mogoče delo kasneje pregledovati, preverjati njegovo pravilnost, pravočasnost in kakovost izvajanja, dokazovati dejstva in ohraniti zapise za znanost in kulturo ali za pravno varnost pravnih in fizičnih oseb. Uredba ima več poglavij, za nas sta posebno zanimivi poglavji o upravljanju dokumentarnega gradiva in hrambi dokumentarnega gradiva. V prilogi uredbe je tudi obvezni okvir načrta klasifikacijski načrt (trimestni).

Z dnem uveljavitve Uredbe o upravnem poslovanju /UUP/ je prenehal veljati Pravilnik o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 75/05, 86/06, 47/08 in 58/10), vendar pa se določbe 9. in 10. poglavja tega pravilnika uporabljajo do uveljavitve pravilnika iz petega odstavka 97. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), ki bo določil obliko in vsebino ovojnice ter obliko in način elektronskega vročanja v upravnem postopku. (UUP, 120 . člen).

V nadaljevanju naštevamo še nekaj predpisov, ki močneje posegajo v upravljanje dokumentarnega gradiva oziroma v varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva v elektronski obliki:

 • Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu(Ur. l. RS, št. 98/04 -- uradno prečiščeno besedilo, 61/06 -- ZEPT in 46/14)
 • Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje (Ur. l. RS, št. 77/00, 2/01, 86/06in 46/16);
 • Zakon o splošnem upravnem postopku( l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE)
 • Zakon o tajnih podatkihšt. 50/06 -- uradno prečiščeno besedilo, 9/10 in 60/11 in 8/20
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja(Ur. l. RS, št. 24/03, 51/06, 23/14, 50/14, 19/15, 102/15 in in 7/18)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov(Ur. l. RS, št. 94/07);
 • Zakon o gospodarskih družbah(Ur. l. RS, št. 65/09 -- uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 -- odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17, 22/19 – ZPosS in 158/20 – ZIntPK-C))
 • Slovenski računovodski standardi (2016)(Ur. l. RS, št. št. 95/15, 74/16 - popr., 23/17, 57/18 in 81/18)
 • Zakon o davku na dodano vrednost(Ur. l. RS, št. št. 13/11 -- uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19)
 • Zakon o davčnem postopku(Ur. l. RS, št. 13/11 -- uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 -- ZDavNepr, 111/13, 25/14 -- ZFU, 40/14 -- ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 13/18 -- ZJF-H, 36/19, 66/19 in 145/20 – odl. US)
 • Pravilnik o dokumentaciji v vrtcih(Uradni list RS, št. 61/12)
 • Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli(Uradni list RS, št. 61/12 in 51/13)
 • Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju(Uradni list RS, št. 30/18 in 70/19)
 • Pravilnik o dokumentaciji v glasbenih šolah(Uradni list RS, št. 61/12)

Nazaj