Stališče Arhiva Republike Slovenije o vprašanjih, povezanih z e-računi

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

(Arhiv Republike Slovenije)

Stališče Arhiva Republike Slovenije o vprašanjih, povezanih z e-računi, ob upoštevanju novosti, ki so uveljavljene z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 51/2014, ZVDAGA-A).

Uvodoma naj pojasnimo, da so računi dokumentarno gradivo (v papirni in e-obliki), ki imajo lahko glede na veljavno zakonodajo različne roke hrambe (npr. 86. člen veljavnega Zakona o davku na dodano vrednost). V primeru hrambe e-računov, ki bi vključevala tudi hrambo spremljevalne dokumen- tacije, je treba upoštevati tudi roke hrambe te dokumentacije, ki so lahko daljši od rokov hrambe e-računov ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.