Zavarovanje tajnih in zaupnih podatkov na nacionalni ravni

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Podobno kot varovanje osebnih podatkov je s posebnim zakonom19 urejeno tudi zavarovanje tajnih in zaupnih podatkov, ki so pomembni za nacionalno varnost.

Tajni podatek: pojem »tajni podatek« se v glavnem uporablja v javni upravi in je lahko glede na možne škodljive posledice za varnost države ali za njene politične ali gospodarske koristi, ki utegnejo nastati, če bi bili razkriti nepoklicani osebi, opredeljen z eno od naslednjih stopenj tajnosti20:

  • strogo tajno,
  • tajno,
  • zaupno,
  • interno.

Da bi bilo zagotovljeno zakonito in varno obravnavanje tajnih podatkov, ZTP določa, da morajo vsi organi in organizacije vzpostaviti sistem postopkov in ukrepov varovanja tajnih ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.