Zakonodaja, ki obravnava osebne, tajne in zaupne podatke

Zavarovanje tajnih in zaupnih podatkov na nacionalni ravni

Podobno kot varovanje osebnih podatkov je s posebnim zakonom19 urejeno tudi zavarovanje tajnih in zaupnih podatkov, ki so pomembni za nacionalno varnost.

Tajni podatek: pojem »tajni podatek« se v glavnem uporablja v javni upravi in je lahko glede na možne škodljive posledice za varnost države ali za njene politične ...

Zavarovanje osebnih podatkov, dostopnost in roki hrambe

A) Zavarovanje osebnih podatkov, dostopnost in roki hrambe

Pri poslovanju vsake organizacije nastajajo tudi podatki, ki se nanašajo na posameznika, torej osebni podatki in ti so še posebej občutljivi. To ne nazadnje dokazuje tudi dejstvo, da imamo v Sloveniji za varovanje osebnih podatkov sprejet samostojen Zakon o varstvu osebnih podatkov ...

Področje zasebnega sektorja (gospodarstvo)

V prejšnjem odstavku smo govorili o zaupnih oz. tajnih podatkih v zvezi z javno upravo in nacionalno varnostjo, vendar ne smemo pozabiti, da tudi v zasebnem sektorju obstajajo podatki zaupne narave. Zakon o gospodarskih družbah23, ki ureja poslovanje zasebnega sektorja, določa, da se za poslovno skrivnost24 štejejo podatki ...

Področje davčnega poslovanja

Posebna skupina zaupnih podatkov pa so podatki, ki izhajajo iz davčnega poslovanja. Zakon o davčnem postopku26 določa, da se vsi podatki zavezancev za davek obravnavajo kot davčna tajnost, in nalaga davčnim organom, da jih varujejo kot zaupne podatke. Ukrepi in postopke za varovanje davčne tajnosti pri davčnem organu podrobneje ...

Še nekaj drugi predpisov, ki obravnavajo zaupne podatke

  • Zakon o elektronskih komunikacijah, ki med drugim ureja pogoje za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij, zaščito tajnosti in zaupnosti elektronskih komunikacij ter hrambo podatkov o prometu elektronskih komunikacij;
  • Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP-UPB2/ (Ur. l. RS, št. 24/2006);
  • Zakon o kazenskem postopku /ZKP-UPB2/ (Ur. l. RS, št. 96/2004 ...

Reforma zakonodajnega okvira za varstvo osebnih podatkov v Evropski uniji

Ozadje in postopek sprejema reforme

Reforma varstva podatkov je zakonodajni sveženj, ki ga je Evropska komisija predlagala leta 2012 z namenom posodobitve in prenove določb iz Direktive o varstvu podatkov iz leta 1995.

V času od sprejema Direktive 95/46, ki predstavlja temeljni evropski zakonodajni okvir glede varstva osebnih podatkov ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.