Smernice glede izvajanja videonadzora

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

mag. Andrej Tomšič

Uredba 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: uredba) predvideva nov mehanizem za varstvo osebnih podatkov – pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (angl. Data Protection Officer ali DPO). V členih od 37 do 39 so opredeljeni imenovanje, položaj in naloge pooblaščenih oseb. Številne organizacije bodo tovrstne osebe morale imenovati, pri tem pa se soočajo s številnimi vprašanji, saj ta institut v našem sistemu ni dobro znan; tovrstne osebe so pri nas ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.