Registracija ponudnika opreme in storitev

Kdo se mora registrirati kot ponudnik opreme in storitev

Pomembno: Pri Arhivu RS se morajo registrirati tiste pravne ali fizične osebe1, ki na trgu ponujajo storitve zajema in hrambe dokumentov v elektronski obliki oziroma spremljevalne storitve ter opremo (strojno ali programsko) za izvajanje teh storitev.

Ponudniki morajo svojo dejavnost prijaviti Arhivu RS najmanj osem dni pred začetkom njenega ...

Kje in kako se ponudnik registrira

Protokol postopka registracije (glej Sliko 2): zahteva za registracijo, pregled vloge, odločba o registraciji, vpis v register ponudnikov opreme in storitev

5291

Slika 2: Postopek registracije ponudnika opreme in storitev

Vložitev zahteve za registracijo ponudnika

Zahteva za registracijo bodočega ponudnika strojne in programske opreme, storitev zajema in e-hrambe ter spremljevalnih storitev ...

Takse in drugi stroški registracije

Za registracijo mora vlagatelj zahtevka v skladu z Zakonom o upravnih taksah1 plačati upravno takso, in sicer v višini 22,60 evra. Plača lahko na naslednji način:

  • na račun 01100-1000315637, model 11, sklic 35130-7111002 (obvezno!),

Pomembno: Registracija ponudnika opreme in storitev za zajem in e-hrambo stane 22,60 evra ...

Kako spremeniti registracijo

Kakršno koli spremembo bistvenih podatkov v vlogi ali v priloženi dokumentaciji mora registrirani ponudnik v pisni ali elektronski obliki prijaviti Arhivu RS praviloma osem dni pred spremembo, vendar najpozneje v petnajstih dneh po spremembi. To stori tako, da vloži zahtevek o registraciji, v katerem navede spremembe glede na že podeljeno ...

Nadzorni in pritožbeni organ

Vlagatelj zahtevka za registracijo ima v postopku registracije pravico do pritožbe oziroma ugovora zoper odločbo ali sklep Arhiva RS. Vložiti jo mora na Ministrstvo RS za kulturo1 v petnajstih dneh po prejemu odločitve. Ob vložitvi pritožbe mora v skladu z Zakonom o upravnih taksah plačati upravno takso, in sicer ...

Sankcije

Za ponudnike opreme oziroma storitev za zajem in e-hrambo gradiva, ki se ne registrirajo tako, kot to določa ZVDAGA, so predvidene sankcije[^20], in sicer:

  • pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik se kaznuje z globo od 2000 do 5000 evrov (83. člen ZVDAGA);
  • odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.