Načela varne hrambe gradiva v digitalni obliki

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Novela ZVDAGA-A ne odstopa od načel osnovnega zakona (načelo ohranjanja dokumentarnega gradiva oziroma uporabnosti njegove vsebine, načelo trajnosti, načelo celovitosti, načelo dostopnosti, načelo varstva kulturnega spomenika). Na novo pa opredeljuje predmet varstva, in sicer ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, veljavnost oziroma dokazno vrednost takega gradiva, varstvo javnega in zasebnega arhivskega gradiva kot kulturnega spomenika, dostop do arhivskega gradiva v arhivih in pogoje za njegovo uporabo, naloge javne arhivske službe ter nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi.1


  1. ZVDAGA, 1. člen; ZVDAGA-A, 1. člen.

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.