Državna informacijsko-komunikacijska infrastruktura za hrambo in upravljanje arhivskega gradiva v digitalni obliki

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Pomembno spremembo prinaša novela ZVDAGA-A tudi v 59. členu zakona, ki se nanaša na državno informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo. Po noveli pristojni arhivi sami upravljajo skupno informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo za vodenje evidenc, hrambo, uporabo arhivskega gradiva v digitalni obliki v arhivih ter skrbijo za učinkovito povezovanje med arhivskimi informacijskimi sistemi in podobnimi sistemi pri varovanju kulturne dediščine v Republiki Sloveniji in Evropski uniji (po stari ureditvi skupaj z ministrstvom, pristojnim za informatizacijo uprave; po stari ureditvi so arhivi skupaj s pristojnim ministrstvom za upravo lahko zgolj na podlagi javnega naročila izbrali usposobljenega ponudnika opreme in storitev za dolgoročno hrambo).

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.