Zakon o spremembi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

Načela varne hrambe gradiva v digitalni obliki

Novela ZVDAGA-A ne odstopa od načel osnovnega zakona (načelo ohranjanja dokumentarnega gradiva oziroma uporabnosti njegove vsebine, načelo trajnosti, načelo celovitosti, načelo dostopnosti, načelo varstva kulturnega spomenika). Na novo pa opredeljuje predmet varstva, in sicer ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, veljavnost oziroma dokazno vrednost takega gradiva, varstvo javnega in zasebnega ...

Pojmovnik

V 2. členu novele so spremenjeni in dopolnjeni pomeni izrazov v skladu z razvojem stroke in uveljavljanjem v praksi, pa tudi zaradi lažjega razumevanja in poenostavitve. Definicije določenih izrazov so zgolj spremenjene in dodanih je nekaj novih definicij. Podrobnejše razlike so razvidne iz tabele, ki je na voljo na portalu ...

Sprejemanje podzakonskih aktov

Doslej je, skladno z 91. členom ZVDAGA, enotne tehnološke zahteve pripravljal in sprejemal Arhiv RS. Po noveli zakona so enotne tehnološke zahteve dvignjene na nivo pravilnika, ki ga sprejema minister, pristojen za arhive (zdaj je to Ministrstvo RS za kulturo). (ZVDAGA-A, 17. člen, 2. odstavek).

Spletne strani

Jasneje je opredeljeno določilo glede spletnih strani. Po ZVDAGA je veljalo, da je en izvod spletnih objav javnopravnih oseb javno arhivsko gradivo, ki ga je treba predati pristojnemu arhivu. Novela ZVDAGA-A pa določa, da se spletne objave javnopravnih oseb lahko štejejo kot javno arhivsko gradivo1 (ni pa nujno, to ...

Izločanje in uničevanje izvirnega dokumentarnega gradiva

V noveli ZVDAGA-A je dodano določilo1, ki javnopravnim osebam predpisuje način izločanja in uničevanja izvirnega dokumentarnega gradiva, ki nima lastnosti arhivskega gradiva. Po preteku rokov hranjenja morajo namreč o nameravanem uničenju obvestiti pristojni arhiv, kadar bo ta zahteval to v pisnih strokovnih navodilih iz 34. člena zakona. V ta ...

Notranja pravila za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki ter spremljevalne storitve

Najpomembnejšo spremembo v primerjavi s prejšnjo ureditvijo dolgoročne e-hrambe prinaša novela ZVDAGA-A glede ureditve sprejema in potrjevanja notranjih pravil.

Priprava in organizacija zajema in hrambe

Javnopravna oseba, ki bo zajemala ali hranila gradivo v digitalni obliki, ponudnik storitve zajema in hrambe oziroma spremljevalnih storitev in osebe, ki želijo uveljavljati veljavnost ...

Pravna veljavnost gradiva v digitalni obliki

Pomembno spremembo prinaša novela ZVDAGA-A tudi pri določilu, ki se nanaša na priznavanje pravne veljavnosti gradiva v digitalni obliki glede na notranja pravila.

Po novem velja, da se na podlagi zakona vsaka enota varno hranjenega gradiva v digitalni obliki šteje za enako posamezni enoti izvirnega gradiva, če sta bila zajem ...

Arhivsko gradivo

Nastanek arhivskega gradiva

Z novelo je podrobneje določen trenutek nastanka arhivskega gradiva, in sicer ga za vsako javnopravno osebo posebej določi pristojni arhiv s pisnim strokovnim navodilom za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva.[^17] Do trenutka izdaje strokovnega navodila se vse dokumentarno gradivo šteje za arhivsko gradivo v nastajanju ...

Izobrazba in usposobljenost zaposlenih

V noveli ZVDAGA-A je jasneje zapisana obveznost glede zahtevane izobrazbe in usposobljenosti delavcev javnopravnih oseb in zaposlenih pri ponudnikih storitev. Tako morajo imeti uslužbenci javnopravnih oseb, ki upravljajo dokumentarno gradivo, in delavci ponudnikov storitev, ki opravljajo dela zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki ter spremljevalnih storitev, najmanj srednjo izobrazbo ...

Državna informacijsko-komunikacijska infrastruktura za hrambo in upravljanje arhivskega gradiva v digitalni obliki

Pomembno spremembo prinaša novela ZVDAGA-A tudi v 59. členu zakona, ki se nanaša na državno informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo. Po noveli pristojni arhivi sami upravljajo skupno informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo za vodenje evidenc, hrambo, uporabo arhivskega gradiva v digitalni obliki v arhivih ter skrbijo za učinkovito povezovanje med arhivskimi informacijskimi sistemi in podobnimi sistemi ...

Certificiranje opreme in storitev

Dosedanji zakon je nalagal Arhivu RS akreditacijo opreme in storitev, kar pa ni v skladu z mednarodnim pojmovanjem postopkov akreditacije. Akreditacijo v Sloveniji izvaja Slovenska akreditacija (SA). Izraz »akreditacija« namreč pomeni »potrditev, ki se nanaša na organ za ugotavljanje skladnosti in jo izda tretja stranka ter z njo formalno priznava ...

Sankcioniranje nespoštovanja zakonskih določil

Novela ZVDAGA-A prinaša tudi pomembno novost glede sankcioniranja nespoštovanja zakonskih določil. Tako so določene sankcije (od 2000 do 5000 evrov pravna oseba, od 500 do 2000 evrov odgovorna oseba pravne osebe), če zaposleni nimajo opravljenega preizkusa strokovne usposobljenosti iz 39. člena zakona (velja za javnopravne osebe in ponudnike storitev).1 ...

Prehodno obdobje

Skladno s prehodnimi in končnimi določbami novele ZVDAGA-A je določen rok za izdajo podzakonskih predpisov in prilagoditev najkasneje šest mesecev od začetka veljavnosti novele. Zavezanci po zakonu morajo uskladiti notranja pravila s tem zakonom v šestih mesecih od začetka veljavnosti podzakonskih predpisov.1


  1. ZVDAGA-A, 40. člen, 3. odstavek.

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.