Arhiviranje in varstvo osebnih podatkov pri dokumentaciji v kadrovski službi

Pravne osnove za zbiranje osebnih podatkov

Osnove za zbiranje, obdelovanje in posledično tudi hrambo podatkov so:

  • Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, 21/2013, 78/2013 – popr.; ZDR-1),

  • Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, 40/2006),

  • Zakon o varstvu in zdravju pri delu (Uradni list RS, 43/2011; ZVZD-1 ...

Inšpekcijski nadzor in globe

Inšpekcijski nadzor nad izpolnjevanjem določb ZDR-1, ZEPDSV in ZVZD-1 izvaja organ, pristojen za inšpekcijo dela. Pri nadzoru lahko inšpektor za delo izreka globe, določene v 217.–221. členu ZDR-1, 23. členu ZEPDSV in 76. členu ZVZD-1.

Inšpekcijski nadzor nad izpolnjevanjem določb ZVOP izvaja informacijski pooblaščenec. Ta lahko pri nadzoru izreka ...

Klasifikacija in hramba kadrovske dokumentacije

Kadrovska funkcija je ena izmed poslovnih funkcij, ki je organizacijsko po navadi centralizirana, njene naloge pa se izvajajo centralizirano (zaposlovanje, izobraževanje …) ali decentralizirano (npr. sama izvedba rednih letnih pogovorov, ocenjevanje individualne delovne uspešnosti …).

Tako dokumentacija nastaja bodisi v kadrovski službi (npr. pogodba o zaposlitvi, odločba o odmeri letnega dopusta, sporazum ...

Konkretni primeri

1. Kako dolgo in kako hranimo dokumentacijo nekdanjih zaposlenih, upokojencev, neaktivnih zunanjih sodelavcev (študentov, štipendistov, pogodbenikov) in nekdanjih kandidatov za zaposlitev1?

21. člen ZVOP-1 določa, da se osebni podatki lahko shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.